Σύγκριση κόστους μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων

Η σύγκριση τιμολογίων της υπηρεσίας ΟΤΕ e-bill μέχρι τώρα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο σε συνδυασμό με την αντίστοιχη εφαρμογή ανάκτησης και αποθήκευσης των τηλεφωνικών κλήσεων της υπηρεσίας ΟΤΕ e-bill. Αυτό πλέον αλλάζει και η εφαρμογή υποστηρίζει την εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων για τον υπολογισμό και τη σύγκριση του κόστους μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί και είναι διαθέσιμη στο Google App Engine: ote-ebill. Ο πηγαίος κώδικας βρίσκεται στο GitHub: prekageo/ote-ebill.

Η εφαρμογή, πλέον, υποστηρίζει την εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων με 2 τρόπους:

  • Μέσω αρχείου CSV.
    Το αρχείο CSV αποτελείται από μία γραμμή ανά κλήση και η κάθε γραμμή έχει τη μορφή “διάρκεια,τύπος”:

    • Η διάρκεια εκφράζεται σε δευτερόλεπτα.
    • Ο τύπος είναι ένας εκ των: local, mobile, long_distance.
  • Παραμετρικά.
    Η παραμετρική εισαγωγή περιλαμβάνει τον αυτόματο (προσεγγιστικό) υπολογισμό των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν με βάση 2 παραμέτρους που εισάγει ο χρήστης: το πλήθος των κλήσεων και τη συνολική διάρκειά τους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει αυτές τις 2 παραμέτρους και για τους 3 διαθέσιμους τύπους κλήσεων.

Επιπλέον, υποστηρίζεται η δυνατότητα τροποποίησης των εγκατεστημένων ρυθμίσεων, οι οποίες καθορίζουν τους διαθέσιμους συνδυασμούς προϊόντων καθώς και τον τρόπο χρέωσης για το κάθε προϊόν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: